پروژه بازارچه حضرتی حرم شاه عبدالعظیم حسنی

زمینه کاری : شیشه های درب های ورودی و ویترین مغازه ها

تاریخ شروع پروژه : تیر ماه ۹۶

پیمانکار : شرکت نوین در

مسئول اجراییات : اقایان عیسی ملکی – سیاوش عطری – محمد صادق سهرابی – میثم شهبازی – هادی رستمی و جمعی از مهندسین

مدیر اجرایی : مهندس ملکی

کارفرما : حرم شاه عبدالعظیم حسنی

درصد پیشرفت پروژه : ۴۰%

دبیرستان نمونه دولتی نور

زمینه کاری : شیشه های درب های ورودی و ویترین مغازه ها

تاریخ شروع پروژه : تیر ماه ۹۶

پیمانکار : شرکت نوین در

مسئول اجراییات : اقایان عیسی ملکی – سیاوش عطری – محمد صادق سهرابی – میثم شهبازی – هادی رستمی و جمعی از مهندسین

مدیر اجرایی : مهندس ملکی

کارفرما : دبیرستان نموته دولت نور

درصد پیشرفت پروژه : ۱۰%