به در هایی که به وسیله یک موتور به صورت اتوماتیک باز و بسته می شوند در برقی میگویند .

این درها زمانی که شخصی یا شی به آن نزدیک شود به صورت اتوماتیک باز و بسته میشوند ، نیازی به دستگیره ندارند و با چشمی که روی درب نصب شده سنسورها فعال شده و به صورت اتوماتیک باز و بسته  می شوند . کاربرد این درها در مراکز تجاری  سازمان های دولتی و ساختمانهای مسکونی پر تردد است . این درها برای تردد افراد معلول کهنسال و کودکان مناسب است .

درب های اتوماتیک طرح های متفاوتی دارد مقصود و منظور این سایت درب های اتوماتیک شیشه ای می باشد .